Základné pravidlá pre pretekárov

08.07.2015 21:341. Základné povinnosti

1.1. Povinnosťou pretekára je byť dobre pripravený na preteky, čo sa týka celkového zdravia, ako aj úrovne pripravenosti. Na pretekoch mládeže nesie za pretekára zodpovednosť jeho sprievod.

1.2. Pretekár musí ovládať a sledovať pravidlá pretekov, ako aj dodržiavať pravidlá cestnej premávky a inštrukcie funkcionárov pretekov.

1.3. Pretekár je zodpovedný za absolvovanie celej trate pretekov vrátane počítania okruhov. Pri nedodržaní je pretekár diskvalifikovaný.

1.4. Pretekár musí dodržiavať pravidlá STÚ, rešpektovať pravidlá cestnej premávky a inštrukcie organizátora pretekov.

1.5. Pretekár je povinný sa nechať označiť podľa pokynov organizátora. V prípade odmietnutia bude diskvalifikovaný.


2. Výstroj - oblečenie

2.1. Pretekár je zodpovedný za vlastný výstroj a musí dohliadať, aby bol v súlade s pravidlami.

2.2. Pretekár musí mať počas plávania plaveckú čiapku (v prípade ak ju zabezpečí organizátor) a štartové číslo poskytnuté organizátorom počas cyklistickej a bežeckej časti. Postih za nenosenie plaveckej čiapky - diskvalifikácia.

2.3. Štartové číslo, ktoré je poskytnuté organizátorom (musí byť väčšie ako 400 cm2 a odporúča sa, aby čísla každej kategórie boli ľahko od seba odlíšené) nesmie byť strihané, zohnuté alebo skryté. Postih za upravené štartové číslo - diskvalifikácia.

2.4. V cyklistickej časti štartové číslo musí byť nosené úplne viditeľne vzadu, v bežeckej časti musí byť nosené úplne viditeľne vpredu. Penalizácia - upozornenie, pretekár musí štartové číslo dať správne. Ak nápravu neuskutoční - diskvalifikácia.

2.5. Organizátor obyčajne predpisuje aby "rámové" číslo na bicykli bolo jasne viditeľné sprava. Rámové číslo musí byť tak veľké a takého tvaru, aby neprekážalo pretekárovi. Postih za neumiestnenie rámového čísla na bicykel - diskvalifikácia.

2.6. Organizátor nie je oprávnený nariadiť používanie žiadneho iného výstroja okrem plaveckej čiapky, štartového čísla a rámového čísla upevneného na bicykli.

2.7. Pri zimnom triatlone musí byť pri behu na lyžiach štartové číslo nosené úplne viditeľne vpredu, resp. na nohách viditeľne sprava i zľava.

2.8. Pri kvadriatlone musí byť štartovým číslom označená aj loď.

2.9. Pretekár je povinný prijať dodaný identifikátor (snímací čip), obyčajne signalizujúci rôzny počet ubehnutých kôl v bežeckej časti. V prípade odmietnutia môže byť diskvalifikovaný.

2.10. Oblečenie

a/ STÚ odporúča všetkým oddielom a klubom nosenie oficiálneho jednotného klubového oblečenia.

Oddielom a klubom sa odporúča posielať všetkých svojich pretekárov na všetky ceremoniály (vyhlasovanie víťazov) v uniformovanom oblečení.

b/ Minimálny výstroj na plávanie: pre mužov nepriesvitné plavky, pre ženy nepriesvitné jednodielne alebo dvojdielne plavky. Pretekári sa nesmú pretekať v cyklistickej a bežeckej časti s obnaženou hornou časťou tela. Dres nesmie byť "zrolovaný". Spodná časť tela musí byť tiež dostatočne pokrytá.

c/ Pretekár nesmie použiť žiadne kryty uší (s výnimkou štupľov do vody) - sluchátka (diskmen, walkmen, rádio) počas cyklistickej a bežeckej časti.


3. Reklamy

Spoločné reklamy na oficiálnom oblečení družstiev budú povolené, odporúča sa, aby neboli väčšie ako názov klubu. Spoločná reklama na osobnom výstroji (neoprény, prilby, čiapky, topánky, bicykle, a i.) je záležitosťou oddielov a klubov, prípadne samotných pretekárov.


4. Správanie sa pretekárov

4.1. Pretekári nesmú blokovať, robiť náhle (prudké) pohyby, čím by prekážali v napredovaní iným pretekárom, či úmyselne alebo náhodne.

4.2 Pretekári sú povinní dodržiavať disciplinárny poriadok.

4.3. Pretekár musí absolvovať celú trať, tak ako ju vyznačil organizátor. Keď opustí trať, musí sa na ňu vrátiť na tom mieste, na ktorom ju opustil.

4.4. Pretekár musí informovať najbližšieho funkcionára pretekov (rozhodcu) o odstúpení z pretekov. Zároveň musí dať dole štartové číslo.

4.5. V depe musí pretekár ukladať bicykel, výstroj a ďalšie svoje veci len v jeho vyhradenom sektore.

4.6. Pretekár nesmie byť na trati sprevádzaný alebo vedený sprievodným vozidlom, motorkou, cyklistom ani bežcom. Informácie môžu byť pretekárovi poskytované len z okraja trate.

4.7. Pretekár sa správa k ostatným pretekárom, organizátorom, rozhodcom a divákom slušne, s rešpektom a úctou.


5. Doping

Doping je zakázaný. Komplexne je riešený v Disciplinárnom poriadku.


6. Cudzia pomoc

6.1. Pretekári nesmú byť sprevádzaní alebo nesmie im udávať tempo pomocník v sprievodnom aute, na motorke, na bicykli, peši, na lyžiach alebo na lodi.

Pretekárovi nesmie byť poskytnutá materiálna pomoc, jedlo, tekutiny, okrem oficiálnej občerstvovacej stanice

Iba funkcionári pretekov sú oprávnení pohybovať sa v priestore depa a v priestore štartu. Poskytnúť masáž od usporiadateľa je povolené na celej trati.

6.2. V prípade úrazu pretekári môžu pokračovať po ošetrení úrazu pod podmienkou, že funkcionár pretekov - lekár, povolí pokračovať v pretekoch.


7. Oficiálni činitelia pretekov

Všetci oficiálni činitelia pretekov musia byť riadne a viditeľne označení.

7.1. Technický delegát (TD)

a/ TD je zástupcom vyhlasovateľa na pretekoch a je na preteky delegovaný vyhlasovateľom;

b/ Organizátor je povinný pre TD vyčleniť samostatné motorové vozidlo alebo motocykel, aby mohol sledovať preteky na všetkých miestach. V prípade neúčasti hlavného rozhodcu má technický delegát zastupiteľskú právomoc.

c/ je zodpovedný za prípravu a organizáciu pretekov;

d/ vykonáva inšpekciu tratí a všetkých priestorov pretekoch najviac 30 dní pred jeho konaním;

e/ podrobne konzultuje s organizátorom kompletné zaistenie tratí, poriadateľskú službu, organizáciu pretekov od štartu až o vyhlasovanie výsledkov;

f/ môže navrhnúť úpravy organizácie pretekov, aby preteky mohli prebiehať v súlade s týmito Pravidlami a SúPo;

g/ po pretekoch zhodnotí priebeh podujatia v písomnej správe, ktorú zasiela ŠTK;

h/ predsedá súťažnému výboru;

j/ navrhuje výšku pokút pri hrubom porušení pravidiel;


7.2. Riaditeľ pretekov (RP)

a/ RP je predstaviteľom organizátora;

b/ kompetencie a povinnosti riaditeľa pretekov:

- zodpovedá za organizačnú stránku pretekov a riadi činnosť usporiadateľov (prezentácia, časomiera, počítanie okruhov, záverečný ceremoniál atď.),

- zabezpečuje dohľad nad dodržovaním bezpečnostných opatrení a zdravotníckym zabezpečením,

- nezasahuje do činnosti rozhodcov,

- je členom súťažného výboru.


7.3. Hlavný rozhodca (HR)

a/ HR je na preteky delegovaný vyhlasovateľom. Na pretekoch, ktorých vyhlasovateľom je STÚ, smie funkciu hlavného rozhodcu vykonávať len držiteľ licencie rozhodcu STÚ. V prípade neúčasti technického delegáta má hlavný rozhodca zastupiteľnú právomoc.

b/ Kompetencie a povinnosti hlavného rozhodcu:

- vykonáva inšpekciu tratí pretekov v prípade potreby spolu s príslušnými rozhodcami,

- riadi činnosť zboru rozhodcov, vykonáva ich poučenie pred pretekmi, vykonáva výklad pravidiel,

- po pretekoch hodnotí jeho organizáciu a priebeh a písomnú správu zasiela ŠTK,

- je povinný odložiť štart pretekov z dôvodu zabezpečenia organizácie pretekov v súlade s pravidlami a súťažným poriadkom,

- rozhoduje o každom probléme, ktorý nie je vyslovene uvedený v pravidlách,

- je zodpovedný za zaistenie správneho poradia, v ktorom pretekári prebehli cieľom,

- môže udeľovať tresty,

- podpisom potvrdzuje správnosť oficiálnej výsledkovej listiny,


7.4. Rozhodcovia

a/ Zloženie zboru rozhodcov určuje organizátor pretekov. Na pretekoch, ktorých vyhlasovateľom je STÚ, smie plniť funkciu rozhodcu len držiteľ licencie rozhodcu vydanej STÚ.

b/ Kompetencie a povinnosti rozhodcov:

- len rozhodcovia môžu určovať a udeľovať tresty pre pretekárov,

- rozhodcovia musia byť nestranní a objektívni,

- rozhodcovia si musia byť istí oprávnenosťou trestu pred jeho udelením,

- o udelených trestoch musia rozhodcovia podať písomnú správu hlavnému rozhodcovi,

- rozhodca sa musí zúčastniť na všetkých poradách rozhodcov určených hlavným rozhodcom,

- rozhodca je povinný dostaviť sa na preteky najneskôr dve hodiny pred štartom prvej vlny pretekov vybavený vestou, píšťalkou, žltou a červenou kartou,

- rozhodcovia musia byť zreteľne označení (oficiálne oblečenie STÚ).


7.5. Časomerači

Časomeračov a ich pomocníkov v zodpovedajúcom počte určuje organizátor pretekov, ktorý je tiež zodpovedný za ich patričné technické vybavenie.


8. Súťažný výbor

Súťažný výbor (ďalej SV) bude ustanovený na každom podujatí vyhlasovateľom ktorého je STÚ. SV zasadne pred podujatím a v prípade potreby aj po podujatí.

SV sa skladá z:

* technického delegáta, ktorý je predsedom

* riaditeľa pretekov

* hlavného rozhodcu + poverený rozhodca

Členovia SV by mali byť z rôznych klubov a mali by mať osvedčenie rozhodcu minimálne II. triedy. Sú jasne a menovite označení. Poverený rozhodca v prípade zaujatosti (príbuzenský, klubový, prípadne iný vzťah) nahradí niektorého z členov SV. V prípade zaujatosti dvoch členov, po prediskutovaní problému, hlasujú iba dvaja nezainteresovaní členovia SV. Technický delegát môže rozhodnúť o zrušení pretekov v prípade, že organizátor nedodržal základné bezpečnostné opatrenia.


9. Protesty

9.1. Protesty sa môžu podať proti konaniu pretekára, proti porušeniu pravidiel, ne regulárnosti v organizácii pretekov a proti rozhodnutiu rozhodcov. Protest môže byť podaný pretekárom alebo zástupcom klubu.

9.2. Protesty musia byť podané do 30 minút po zverejnení oficiálnych výsledkov alebo zverejnení diskvalifikácie na oficiálnej vývesnej tabuli.

9.3. Protesty musia byť podané písomne a musia byť podané hlavnému rozhodcovi spolu so správnym poplatkom. Poplatok bude vrátený, ak protest bude uznaný. Výška správneho poplatku je 20 EUR.

9.4. Po podaní protestu hlavný rozhodca zvolá ostatných členov súťažného výboru a vypočuje si všetky výpovede týkajúce sa podaného protestu. Všetci protestujúci, žiadatelia, rozhodcovia a svedkovia zúčastnení na incidente musia podať svoju vlastnú výpoveď s udaním času a miesta. Ak sa niektorý z uvedených aktérov nemôže zúčastniť na zasadnutí súťažného výboru, jeho výpoveď môže byť urobená písomne a podaná hlavnému rozhodcovi pred zasadnutím súťažného výboru.

9.5. Po vypočutí všetkých výpovedí sa súťažný výbor odoberie a s konečnou platnosťou rozhodne o proteste. Žalobcovi bude rozhodnutie podané ihneď ústne.