Preteky

19.07.2015 16:10


I. PLAVECKÁ ČASŤ


1. Plávanie sa odporúča uskutočniť na voľnej vodnej ploche. V prípade uskutočnenia plaveckej časti v bazéne, povinnosťou organizátora je zabezpečenie oddelených dráh.


2. Trať plávania - musí byť umiestnená tak, aby pretekári mali dostatok miesta v priestore štartu, na obrátke a pri vyplávaní z vody. Trať má byť vytýčená tak, aby ju bolo možné opustiť (napr. pri náhlej nevoľnosti, alebo pri vyčerpaní) v čo najkratšej vzdialenosti pozdĺž celej trate (nie absolvovaním celej trate). Tečúcej vode alebo vode so stálym vlnobitím (vietor, lodná doprava) je potrebné sa vyhnúť. Bóje označujúce obrátku musia vyčnievať 1 m nad hladinou. Prvá bója, ktorá mení smer, by mala byť umiestnená minimálne 200 m od štartu. Trať sa začína a končí v cieli, kde je už povolené ísť, či behať a meraná je medzi týmito dvoma bodmi. Voda musí byť minimálne 1 m hlboká po celej dĺžke trate.


3. Neoprény

3.a) Použitie neoprénu nie je dovolené pri teplote vody od (hodnoty sú vrátane):


Pôvodná dĺžka trateteplota
  vody
16,9°C-16,0°C   15,9°C-15,0°C   14,9°C-14,0°C    13,9°C-13,0°C     pod 13,0°C
750 m750 m750 m   750 m       750 m     zrušené
1500 m1500 m1500 m   1500 m     750 m     zrušené
3000 m3000 m3000 m   1500 m     zrušené     zrušené
4000 m4000 m3000 m   1500 m      zrušené     zrušené


Uvedené hodnoty však nie sú konečné. V prípade teploty vzduchu nižšej ako je teplota vody, teplota vody sa znižuje o 0.5°C na každý 1°C


teplota vzduchu

teplota   
  vody

15°C     14°C      13°C12°C     11°C        10°C         9°C           8°C
18°C16,5°C16°C15,5°C15°C14,5°C14°C13,5°C13°C
17°C16°C15,5°C15°C14,5°C14°C13,5°C13°Czrušený
16°C15,5°C15°C14,5°C14°C13,5°C13°Czrušenýzrušený
15°C15°C14,5°C14°C13,5°C13°Czrušenýzrušenýzrušený
14°C14°C14°C13,5°C13°Czrušenýzrušenýzrušenýzrušený


Tabuľka platí pre všetky kategórie na všetkých podujatiach riadených STÚ na úrovni STÚ.


3.b) Pri podujatiach organizovaných na Slovensku na úrovni ETU, resp ITU platí pre elitné kategórie nasledujúca tabuľka:
3c) Neoprén sa nemôže skladať z viac ako 3 samostatných častí, a to z kapucne alebo čiapky, z vrchnej časti a zo spodnej časti. V tomto prípade prečnievajúce časti pri vzpriamenom stoji nesmú byť širšie ako 5 cm. Nosenie neoprénu iba na nohách tzv. gamaše nie je dovolené a podobne nie je dovolené nosenie ani ponožiek a rukavíc. Materiál neoprénu na trupe musí byť rovnakej hrúbky, materiál na nohách a rukách môže byť tenší, ale nie hrubší ako na trupe. Odporúča sa nosiť priliehavý jednodielny neoprén s dlhými rukávmi a nohavicami. Všetky otvory by mali byť tesné a švíky by mali byť lepené a šité slepým švom. Neoprénové plavky sú povolené použiť len pri dlhých a stredných objemoch.


4. Teplota vody

Je potrebné zaručiť bezpečnosť pretekárov, trať plávania preto musí byť krátená podľa stupnice v nasledujúcej tabuľke. Zároveň ukazuje maximálne pobyty vo vode:
Uvedené hodnoty však nie sú konečné. V prípade teploty vzduchu nižšej ako je teplota vody, teplota vody sa znižuje o 0.5°C na každý 1°C
Z dôvodu zachovania bezpečnosti a zdravia pretekárov, môže technický delegát, alebo lekár pretekov navrhnúť skrátenie, alebo zrušenie plávania, alebo povinnosť použitia neoprénov aj v iných mimoriadnych situáciách: silný (nárazový) vietor, prudký dážď (prietrž mračien), silná búrka, alebo iná živelná pohroma.


5. Teplota vody je meraná v strede trate a na ďalších dvoch miestach trate v hĺbke 60 cm. Najnižšie nameraná teplota sa považuje za oficiálnumteplotu vody. Oficiálne meranie teploty vody sa uskutoční 1 hodinu pred štartom za prítomnosti hlavného rozhodcu alebo technického delegáta. Odporúča sa, aby organizátor zmeral teplotu vody 1 deň pred podujatím v čase konania pretekov, aby bol pripravený na prípadné krátenie plaveckej časti.


6. Teplotné podmienky

Ak teplota vzduchu, vietor alebo iné stavy počasia signalizujú krátenie trate plávania, alebo potrebu oddialenia štartu - v tom prípade štart bude posunutý len na nevyhnutnú dobu. Organizátor jasne a zreteľne pre všetkých pretekárov oznámi dĺžku posunutia, resp. presný čas štartu.


7. Označenie pretekárov

Každý pretekár musí mať plaveckú čiapku pridelenú od organizátora jeho veľkosti. Číslo musí byť organizátormi vyznačené na najmenej jednom ramene a jednej nohe organizátorom z dôvodu lepšej identifikácie.


8. Zaistenie bezpečnosti

Závisí od okolností, organizátor musí brať do úvahy všetky možné alternatívy počas plaveckej časti, napr.:

- špeciálne prípravy na registráciu plavcov pred štartom a v cieli,

- záchranné člny, upravené i pohyblivé (niekoľko motorových člnov, surfové dosky a kanoe),

- záchrancov,

- sanitku,

- stanicu prvej pomoci.

Záchranný tím má byť maximálne 100 m vzdialený od seba - vedľa trate. Na každých 25 pretekárov by mal byť minimálne jeden organizátor (záchranný pracovník).


9. Právomoci funkcionára počas plávania

Funkcionár pretekov má právomoc zastaviť pretekára (vytiahnuť ho z vody) z dôvodu bezpečnosti alebo ak je prekročený časový limit na ktoromkoľvek mieste plaveckej časti. Všetci pretekári si musia byť vedomí nebezpečenstva spojeného s plávaním v studenej vode. Teplota vody musí byť oznámená pred štartom.


10. Štýl

Pretekári môžu plávať akýmkoľvek spôsobom alebo šliapať vodu. Je dovolené kráčať (bežať) vo vode na štarte a v cieli, pretekár ale nesmie použiť (využiť) na dne plávajúce alebo pevné objekty, čím by získal výhodu. Z bezpečnostných dôvodov je však dovolené chvíľkové oddýchnutie si pridržaním sa na šnúrach a bójach. Pretekári pri prerušení týchto pravidiel budú diskvalifikovaní. V cieli môžu funkcionári pomôcť unaveným pretekárom.


11. Umelá pomoc

Pod umelou pomocou sa rozumie - lopatky, plutvy, plenty (kormidlá) - nie sú povolené. Ruky - prsty rúk a nohy - chodidlá musia byť obnažené. Postih pri porušení - diskvalifikácia. Plavecké okuliare sú povolené.


12. V prípade bazénového plávania sú kotúľové obrátky povolené. Dráhy musia byť jasne vyznačené a za nasadzovanie do dráh sú zodpovední technický delegát a hlavný rozhodca. V prípade, že bazén nie je jasne a dostatočne označený čiarami na dne, kotúľové obrátky nie sú povolené.


13. Počas plaveckej časti je zakázané mať štartové číslo (telové) pod plavkami, či pod neoprénom.